આ ઘર plrno હાથકડી અસર થાય છે મારા કાંડા જોય

જોવાઈ: 644
જ્યારે તમે દો કોઈને ખબર છે કે તમે હતા હાથકડી ભૂતકાળમાં, તમે ધારે છે કે તેઓ ચાલુ ઘર plrno કરવા માટે આ જ્ઞાન ઉપયોગ કરવા માટે તેમની ક્ષમતા શ્રેષ્ઠ.